ကြော်ညာချက်များ

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကျွန်းနှင့်သစ်မာ ထုတ်ရန် AAC နှင့် လျာထားချက်

အပြည့်အစုံသို့...

 

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်း ကျွန်း/သစ်မာထုတ်လုပ်မှုတွင် ဌာနအင်အားဖြင့် မလုံလောက်သည့် သစ်တန်များအတွက်   ပုဂ္ဂလိက (ဆင်/ယာဉ်ယန္တရားပိုင်ရှင်များ)အား ကဏ္ဍအလိုက် ငှားရမ်းဆောင်ရွက်မှုအား အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

 

Term of Reference (TOR) for Grant Proposal Development Consultant

အပြည့်အစုံသို့...

 

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - ACCOUNTABLE GRANTS FLEGT VPA SUPPORT FUND IN MYANMAR.

အပြည့်အစုံသို့...

 

To whom it may concern (Myanma timber supply chain and support the legal and sustainable trade in Myanmar timber products)

အပြည့်အစုံသို့...

 

 

Current Situtation of Myanma Timber Enterprise and the future plans & documentation for Myanmar Timber Export

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊သစ်ထုတ်ရေးဌာနမှ သစ်ထုတ်မည့် အစီအစဉ် ကြေငြာခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

 

၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊သစ်ထုတ်ရေးဌာနမှ သစ်ထုတ်မည့် အစီအစဉ် ကြေငြာခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

 

 

Current Situtation of Myanma Timber Enterprise and the future plans & documentation for Myanmar Timber Export

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

Announcement to be issued the saledocuments for the traceability of legal timbers sold out by Foreign Currency

 

အပြည့်အစုံသို့...

၂၀၁၇−၂၀၁၈ ခုနှစ် ထုတ်လုပ်သည့်သစ်များမှ မြေအသုံးချမှုပြောင်းလဲမှုနှင့် လုံခြုံရေး ကန့်သတ်ချက်ရှိသည့်ဒေသများမှ ထွက်ရှိသောသစ်များအားပြည်ပတင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းခြင်း

နှင့်

Statement of Progress in Timber Legality Assurance in Myanmar

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

 

TENTATIVE  PROGRAMME  FOR OPEN  TENDER  SALES 2017-2018

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

 

TENTATIVE  PROGRAMME  FOR OPEN  TENDER  SALES 2017-2018

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာနတွင် သစ်အုပ်ကြီး(၆၄)နေရာ ခန့်ထားသည့်စာရင်းကြေငြာခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

© 2018   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.