ကြော်ညာချက်များ

 

 

Current Situtation of Myanma Timber Enterprise and the future plans & documentation for Myanmar Timber Export

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊သစ်ထုတ်ရေးဌာနမှ သစ်ထုတ်မည့် အစီအစဉ် ကြေငြာခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

 

၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊သစ်ထုတ်ရေးဌာနမှ သစ်ထုတ်မည့် အစီအစဉ် ကြေငြာခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

 

 

Current Situtation of Myanma Timber Enterprise and the future plans & documentation for Myanmar Timber Export

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

Announcement to be issued the saledocuments for the traceability of legal timbers sold out by Foreign Currency

 

အပြည့်အစုံသို့...

၂၀၁၇−၂၀၁၈ ခုနှစ် ထုတ်လုပ်သည့်သစ်များမှ မြေအသုံးချမှုပြောင်းလဲမှုနှင့် လုံခြုံရေး ကန့်သတ်ချက်ရှိသည့်ဒေသများမှ ထွက်ရှိသောသစ်များအားပြည်ပတင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းခြင်း

နှင့်

Statement of Progress in Timber Legality Assurance in Myanmar

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

 

TENTATIVE  PROGRAMME  FOR OPEN  TENDER  SALES 2017-2018

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

 

TENTATIVE  PROGRAMME  FOR OPEN  TENDER  SALES 2017-2018

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာနတွင် သစ်အုပ်ကြီး(၆၄)နေရာ ခန့်ထားသည့်စာရင်းကြေငြာခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

 

 

TENTATIVE  PROGRAMME  FOR OPEN  TENDER  SALES 2017-2018

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာနတွင် သစ်အုပ်ကြီး(၆၄)နေရာ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခံရမည့်သူများစာရင်း

အပြည့်အစုံသို့...

 

၁၁-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့နှင့် ၁၂-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တို့တွင် သစ်တောတက္ကသိုလ်(ရေဆင်း)၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် သစ်အုပ်ကြီးရာထူးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ခုံအမှတ်စာရင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

၁၁-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့နှင့် ၁၂-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တို့တွင် သစ်တောတက္ကသိုလ်(ရေဆင်း)၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် သစ်အုပ်ကြီးရာထူးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ခုံအမှတ်စာရင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

 

၁၁-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့နှင့် ၁၂-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တို့တွင် သစ်တောတက္ကသိုလ်(ရေဆင်း)၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် သစ်အုပ်ကြီးရာထူးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ခုံအမှတ်စာရင်း

အပြည့်အစုံသို့...

© 2017   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.