မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာနတွင် သစ်အုပ်ကြီး(၆၄)နေရာ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခံရမည့်သူများစာရင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်

 

© 2018   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.