အထွေထွေမန်နေဂျာ(စီမံကိန်း)နှင့် အထွေထွေမန်နေဂျာ(အင်ဂျင်နီယာ)တို့မှ အမှတ်(၁၀)သစ်စက်ဝင်း၊ သန်လျင်ရှိ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးခြင်း (၁၄.၁.၂၀၁၆)

အထွေထွေမန်နေဂျာ(စီမံကိန်း)နှင့် အထွေထွေမန်နေဂျာ(အင်ဂျင်နီယာ)တို့မှ အမှတ်(၁၀)သစ်စက်ဝင်း၊ သန်လျင်ရှိ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးခြင်း (၁၄.၁.၂၀၁၆)

 

 

 

© 2017   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.