အထွေထွေမန်နေဂျာ(အင်ဂျင်နီယာ)မှ အခြေစိုက်အလုပ်ရုံ၊ ရန်ကုန်သို့ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များ စစ်ဆေးခြင်း (၁၃.၁.၂၀၁၆)

အထွေထွေမန်နေဂျာ(အင်ဂျင်နီယာ)မှ အခြေစိုက်အလုပ်ရုံ၊ ရန်ကုန်သို့ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များ စစ်ဆေးခြင်း (၁၃.၁.၂၀၁၆)

 

 

 

 

 

© 2017   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.