အထွေထွေမန်နေဂျာ(အင်ဂျင်နီယာ)မှ အမှတ်(၂၄)သစ်စက်သို့ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များ စစ်ဆေးခြင်း (၂၄.၁၂.၂၀၁၅)

အထွေထွေမန်နေဂျာ(အင်ဂျင်နီယာ)မှ အမှတ်(၂၄)သစ်စက်သို့ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များ စစ်ဆေးခြင်း (၂၄.၁၂.၂၀၁၅)

 

 

 

 

© 2017   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.