ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့နှင့် တီးတိန်မြို့တို့တွင် တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာ တည်ဆောက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့နှင့် တီးတိန်မြို့တို့တွင် တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာ တည်ဆောက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

 မြေကွက်ဖော်ထုတ်မှု

 

 

 အုတ်ဖိနပ်များ ပြုလုပ်ထားရှိမှု

 

 

အုတ်ဖိနပ်များ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပို့ဆောင်နေမှု

 

 

အုတ်ဖိနပ်များ နေရာချထားမှု

 

 

သစ်ခွဲသားများ ခွဲစိတ်ထားရှိမှု

 

 

 သစ်ခွဲစက်များတွင် နမူနာအိမ်ပုံစံ ဆောက်လုပ်ထားမှု

 

 

သစ်ခွဲသားများ ပို့ဆောင်နေမှု

 

 

တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်နေမှု

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.