မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း e-library သင်တန်းခန်းတွင် ကျင်းပသော Adobe Photoshopသင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း(၁၅-၅-၂၀၁၇)

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း e-library သင်တန်းခန်းတွင် ကျင်းပသော Adobe Photoshopသင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း(၁၅-၅-၂၀၁၇)

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.